Anatomy

S.No Reg. No Name
1. 521223570 MEENAKSHI R
2. 521223555 KAPILESH S
3. 521223603 RAGHAVI T

Physiology

S.No Reg. No Name
1. 521223570 MEENAKSHI R
2. 521223603 RAGHAVI T
3. 521223580 NANTHINI A

Biochemistry

S.No Reg. No Name
1. 521223561 KIRUTHIKA R
2. 521223579 NANDITHA SRINIVASAN K
3. 521223586 NOORUL HUDHA N
4. 521223555 KAPILESH S
5. 521223587 PAVITHRA A
6. 521223642 VARADHESWARI T

Over All

S.No Reg. No Name
1. 521223570 MEENAKSHI R
2. 521223555 KAPILESH S
3. 521223603 RAGHAVI T

Anatomy

S.No Name Mark Rank
1. V.Keerthana 169 1
2. M.Thireka 166 2
3. A.Anurisha 161 3

Physiology

S.No Name Mark Rank
1. R.Deepshikha 162 1
2. M.Thirekha 162 2
3. R.Urmila 162 3
4. N.Uthara 160 4
5. R.Sivaranjani 158 5

Biochemistry

S.No Name Mark Rank
1. S.Kiruthika 165 1
2. R.Sivaranjani 164 2
3. R.Deepshikha 161 3

Over All

S.No Name Mark Rank
1. M.Thireka 484 1
2. R.Deepshikha 477 2
3. R.Urmila 471 3

100% Attendance

S.No Name
1. P.Anbesan
2. M.Arivoli
3. B.Gnanguru
4. G.Ilayaraj Prasath
5. R.Mahizhan
6. D.Swetha